Oferta

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Zlecanie bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie.
 • Współpraca z podwykonawcami w zakresie: technicznej obsługi nieruchomości – wszystkie branże prac remontowych i modernizacyjnych, zlecanie wykonania opinii i ekspertyz budowlanych przez rzeczoznawców.
 • Zlecanie usługi 24-godzinnego pogotowia technicznego obejmującego konserwację elektryczną, hydrauliczną i techniczną

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Prowadzenie rejestru interwencji pogotowia technicznego oraz zgłoszonych usterek, potwierdzający również wykonanie dodatkowych prac przez dostawców nieujętych w umowach.
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego oraz coroczne przygotowanie bilansu potrzeb remontowych nieruchomości,
 • Przeprowadzanie konkursów ofert od dostawców usług i prowadzenie rozmów z potencjalnymi kontrahentami.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługę zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, w tym książki obiektu budowlanego oraz rejestru protokołów serwisów i przeglądów.
 • Coroczne przygotowanie bilansu potrzeb remontowych nieruchomości,  szacowanie ich wyceny oraz opracowywanie kosztorysów.
 • Bezpośredni nadzór nad kompleksowym utrzymaniem porządku i czystości, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nieruchomości wspólnoty, zgodnie z opracowanym wspólnie z Zarządem harmonogramem.

OBSŁUGA KSIĘGOWA NIERUCHOMOŚCI

 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów Zarządu nieruchomością wspólną
 • przygotowywanie naliczeń zaliczek na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,.
 • przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w terminie do 15-go następnego miesiąca,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Przygotowywanie projektów planów finansowych i operacyjnych zgodnie z wolą właścicieli i Zarządu.
 • Rozliczanie się z Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami oraz składanie stosownych deklaracji.
 • Udzielanie informacji o stanie kont księgowych właścicieli oraz dostęp do usługi e-kartoteka.
 • Stała kontrola prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur.
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności z wyłączeniem spraw sądowych

Zapraszamy do kontaktu celem uszczegółowienia oferty.